Peregrinusok

Peregrinusok egykor és most

Életpálya-tervezés és tudásmenedzsment lehetőségei a középiskolás korosztály körében

Gyorsan változó világunkban célszerű, ha nem csak egy szakmát választ az ember, hanem tudatosan, átgondolva életpályát tervez. Az egyéni életút tervezésében jelentős módosulás történt az elmúlt években. Mindezekből következik, hogy az életpálya-építés nem korlátozódhat néhány foglalkozásra a középiskolai tanulmányok alatt, hanem érdemes időben elkezdeni az ezzel való foglalkozást, különösen a tehetséges tanulók körében. Szerencsés esetben az ő képzésük alapja egy hosszabb folyamat, amely az azonosítással veszi kezdetét. A peregrináció, azaz a hazai diákok külföldi egyetemeken való teljes, vagy részbeni képzése – ennek a folyamatnak lehet az egyik fontos szakasza. A felsőoktatási intézmények hallgatói ma már számos tanulási és ösztöndíj-lehetőség közül választhatnak, gondoljunk csak például az Erasmus Programra.A módszertani ötlet pedagógia célja a rendelkezésre álló IKT-eszközök használásával életpálya-elképzelések alapján a pályaválasztási döntés segítése, tudatosítása és felkészítés egy peregrinációs időszakra a középiskolás korosztály körében. Mindezek segítségével olyan terület lehetőségeit tudjuk kiaknázni, amiben a diákok otthonosan mozognak, másrészt találkozási, bemutatkozási lehetőség is egyben. Olyan alkalom, ahol a tanulók megismerhetik a kortársaik kutatásait, elképzeléseit, valamint felkészülhetnek a nyilvános szakmai szereplésre, annak minden tudnivalójával együtt, s visszajelzéseket kaphatnak a munkájukról. Több mint hagyományos tanulási folyamat, hiszen jobban fókuszál az alkotófolyamatokra és abban az innovatív, kreatív képességekre. Véleményem szerint a módszertani megoldás előnye, hogy a modulterv egy teljes folyamat tervezésének példáját mutatja be, magában foglalja a személyiségfejlesztést, az interneten hozzáférhető kérdőívek, tanácsadó szervezetek és hasznos olvasmányok, portálok feltérképezését, mentori rendszerek megismerését, a jó gyakorlatok átvételét és az önmenedzseléshez szükséges dokumentumok (például a pozícióra szabott motivációs levél, Europass önéletrajz és Nyelvi Útlevél) tartalmi és formai követelményeivel való ismerkedést. Több eszköz felhasználása épül egymásra, és folyamatosan biztosított a tanulók egyéni vagy kooperatív tevékenysége.

Személyi feltételek az életpálya-építésben. A mentor fogalma. Jó gyakorlatok

A motivációs szakaszban a csoport tagjai ismert és népszerű filmművészeti alkotásokból látnak egy rövid részletet. Első lépésben azt kell megfogalmazni közösen öt mondatban, hogy mi jellemzi a filmrészletben látott pedagógusokat.
A módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők, a téma feldolgozását segítő technikák.

Szófelhő készítése Tagxedo alkalmazással
Tagxedo ingyenes online szófelhő-generátor segítségével az általuk korábban összeállított szöveg alapján változatos szófelhőket készítenek. A szófelhő-alkalmazások alkalmasak arra, hogy egy szöveg kulcsszavait szemléletesen kiemeljék, és ezáltal új összefüggésekre világítsanak rá.

Gondolattérkép készítése a Bubble.us alkalmazással
A következő lépésben egy megadott szöveg alapján kell kiválasztani a jó mentor személyiségjegyeit majd a a Bubbl.us (http://bubbl.us/ ) segítségével a diákok csoportokban gondolattérképet készítenek.

Jó gyakorlatok – Tanulói prezentáció
Az intézményen belül jó gyakorlatnak számítanak a már működő mentorprogramok: az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogram vagy a Sárospataki Református Kollégium Alapítványa által támogatott rendszer. Bizonyos mentorprogramban kiemelt szerep jut szervezett keretek mellett a külső kapcsolatok ápolásának. Ezek egyike a KutDiák mozgalom.

Mindamellett a diák számára is számos előnnyel jár, a felsőoktatási intézmények számára is lehetőséget teremt arra, hogy a kutatási tevékenységet vállaló diákok megismerkedjenek az egyetem tudományos életével, az oktatóknak pedig, hogy megtalálják a hallgatói utánpótlást és népszerűsítsék a képzőintézményt.

Az óra második egységében egy prezentációt tekinthetnek meg a csoport tagjai, melyet egy olyan tanuló készített, aki aktívan részt vesz a KutDiák mozgalomban. A feladatot a foglakozást megelőző héten kiadtam, megadott szempontrendszer alapján készült a bemutató.

Önismeret-társismeret

A pályaorientációs foglakozások során nagyon fontos feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása;

Drámajáték- Ajánlólevél megírása és átadása
Mindenki felírja a nevét egy papírlapra, majd a csapat tagjai húznak egy nevet. A csoport tagjai azt kapják feladatként, hogy készítsenek ajánlólevelet egy társuk számára, mintha az adott peregrinus patrónusai lennének. Majd azt felolvassák. A következő szakaszban fel kell ismernie, hogy kiről készült a jellemzés.

A drámajáték hatékonyan alkalmazható a személyiségfejlesztés során, felismerhetőek a dramatikus folyamat olyan elemei, mint a megjelenítés, az utánzás, a társas kölcsönhatás és a cselekvés. Fejleszti az alkotóképességet, a rugalmas gondolkodást, az összpontosítás képességét és a szociális készségeket, a beszéd tisztaságát, tudatosítja annak kifejező voltát. A feladat során így referenciaszemélyként jelenhetnek meg a szereplők.

Önismereti címer WordArt segítségével
A tanulói feladat egy önismerete címerpajzs elkészítése. A négy részre osztott mező megfelel a Swot analízisben használt felosztásnak.

Kell egy jó kép! – PhotoFunia alkalmazása
A digitális fényképezőgép illetve tablet segítségével a tanulók fényképet készítenek magukról, majd a PhotoFunia segítségével ezt tovább szerkesztik. A következő feladat egy képzeltbeli állásinterjú, ahol nem szólalhatnak meg, csak a képet használhatják fel és a nonverbális kommunikáció eszközeit. A feladatot akkor teljesítik jól, ha a többi csapat kitalálja, hogy milyen pozíciót kíván betölteni a jelölt.

Önismereti tesztek, kérdőívek, űrlapok szerkesztése
A Google+ segítségével létrehoztam egy kört a résztvevők számára, majd kérdőíveket szerkesztek, melyeken a tantárgyi érdeklődés, tanulási erőforrás, munkamód szempontjából tesztelhetik magukat. A kérdőív kitöltése után pedig rövid értékelést kapnak. Várható eredménye, hogy a tanulók képessé válnak saját tanulási stílusuk értelmezésére és beépítésére életpálya-tervezésébe.

Hasznos portálok interaktív tartalmakkal

A foglakozás utolsó szakaszában néhány hasznos portált keresünk fel. Különösen nagy sikere volt a Nemzeti Pályaorientációs Portál azon részének, ahol interaktív tartalom várta a látogatókat. A kiválasztott rejtvényt és kvízeket versenyszerűen oldották meg a csapatok

Az életpálya építéshez szükséges hivatalos dokumentumok tartalmi és formai követelményei (Europass önéletrajz, motivációs levél, ajánlás)

Játékos feladat: Híres emberek Europass életrajza
A sikeres álláspályázatok egyik sarokkövét a jól megírt önéletrajzok jelentik. Ehhez is a reális önkép segíthet hozzá minket, melynek írásos dokumentumai az Europass önéletrajz, a motivációs levél, a nyelvtudást bizonyító dokumentumok.
Az egyes csoportok azt a feladatot kapják,hogy készítsék el egy általuk kiválasztott híres személy Europass életrajzát. A kiválasztott személyek: Arany János, József Attila, Szenczi Molnár Albert. Itt lehetőség nyílik az önálló tartalom és információgyűjtésre is.

Nyelvtanulási napló – Motivációs levél elkészítése idegen nyelven
Az Europass útlevél 26 nyelven ingyenesen letölthető vagy online kitölthető. Az európai nyelvtanulási napló olyan nyelvtanulásra vonatkozó dokumentumok gyűjteménye, amely arra szolgál, hogy minél részletesebben, sokoldalúbban dokumentálja az idők során megszerzett nyelvi kompetenciáit, ismereteit és tapasztalatait. Azokat is, amelyek nem jutnak érvényre az egyéb hivatalos dokumentumokban. Pedagógiai funkciója, hogy tudatosodjon a nyelvek tanulásának folyamata; bátorítja és segíti a tanulókat abban, hogy tervezze, rendezze és értékelje saját tanulását, hogy ezzel egész élete során folyamatosan és sikeresen fejlessze meglévő nyelvtudását. A formai és tartalmi követelmények áttekintése után azt a feladatot kapták a tanulók, hogy készítsenek el egy idegen nyelvű motivációs levelet.

A módszertani ötlet megvalósításának pedagógiai céljai
Legfontosabb célok a jó gyakorlatok megkeresése, elemzésük és elterjesztésük az adott területen, valamint ösztönzés és segítségadás a munkaerő piaci elvárásoknak való megfeleléshez. Az IKT-eszközök alkalmazásával tanári közreműködéssel megismerhetik személyes kompetenciáikat, feltérképezhetik önmagukat, így megtörténhet a gyenge oldal fejlesztése is. A fiatalok számára azért fontosak az ilyen foglakozások, mert megtanulhatják önmaguk menedzselését, lehetőségük nyílik képességeik kibontakoztatására, ami a későbbiekben az egyetemi és munkaerő piaci területeken lényeges szempont. Az órák során fejlesztésre kerülnek a verbális és nonverbális kommunikációs készségek. Visszajelzést kaptak megjelenésükre, a csoportmunkában kifejtett viszonyulásaikra.

A társas készségek játékos formában történő gyakorlása segítséget nyújtott új és ismeretlen helyzetekhez való viszonyuláshoz. Az IKT-eszközök használata során fejlődik a diákok lényegkiemelő és rendszerező képessége, a szövegértelmezés és a fogalmazási készség. A témához kapcsolódó portálok megismerésével tudatosabbá vált a különféle keresőprogramok alkalmazása. Az oktatási intézmények esetében a tudásmenedzsment a szellemi tőke növekedését, szakértői tudást, ismeretek birtoklását és magatartását is jelent egyben. A középfokú oktatási intézmények évszázadokon át fontos mérföldkövek voltak a tehetségek kiválasztásában és támogatásában.

A tehetségazonosítás folyamatában itt nagy előnyt jelent, hogy a tanár-diák kapcsolat személyesebb, mint a felsőfokú oktatási intézmények esetében, a pedagóguspályán pedig kitűnő motiváló erőként hat a kiemelkedő képességű tanulókkal történő foglalkozás.

Pályaorientáció megvalósulása

Jelenleg a pályaorientációs foglalkozások a Nemzeti Alaptanterv részét képezik, a megvalósulás színtere többnyire az osztályfőnöki óra. A Pedagógiai Szakszolgálat feladatai között is szerepel a tanácsadás és a segítségnyújtás az életpálya építésben. A Kollégiumi Nevelés Országos alapprogramjában a kollégiumi nevelés feladatai között szintén szerepel a pályaorientáció, amelynek értelmében kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket, szakkörök, érdeklődési körök kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást. Véleményem szerint a jelenleg bemutatottól eltérő tantárgyi szervezési keret lehet a különféle intézményen belül működő Tehetségpontok hálózata. Tehetségpontok profiljába jól beilleszthető a pályaorientációs tevékenység.

Írta: Csikó Szilvia

Pályázat – 2018.

Ha tetszett a módszer, bátran oszd meg barátaiddal a cikket!

Hozzászólások

hozzászólás

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*